NGÀY LẤY COMBO KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
LẤY SỐ Figure 1: Combo Bạch Thủ Đề + Bạch Thủ Lô Figure 2: Combo Bạch Thủ Đề + Bạch Thủ Lô Figure 3: Combo Bạch Thủ Đề + Bạch Thủ Lô Figure 4: Combo Bạch Thủ Đề + Bạch Thủ Lô
31/03/2020 ĐỀ 19 - LÔ 57 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 548 NGƯỜI
30/03/2020 ĐỀ 02 - LÔ 49 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 198 NGƯỜI
29/03/2020 ĐỀ 14 - LÔ 79 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 299 NGƯỜI
28/03/2020 ĐỀ 59 - LÔ 59 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 279 NGƯỜI
27/03/2020 ĐỀ 55 - LÔ 38 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 273 NGƯỜI
26/03/2020 ĐỀ 35 - LÔ 95 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 253 NGƯỜI
25/03/2020 ĐỀ 96 - LÔ 68 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 268 NGƯỜI
24/03/2020 ĐỀ 78 - LÔ 87 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 261 NGƯỜI
23/03/2020 ĐỀ 23 - LÔ 23 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 321 NGƯỜI
22/03/2020 ĐỀ 24 - LÔ 22 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 361 NGƯỜI
21/03/2020 ĐỀ 21 - LÔ 21 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 392 NGƯỜI
20/03/2020 ĐỀ 36 - LÔ 74 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 203 NGƯỜI
19/03/2020 ĐỀ 74 - LÔ 74 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 190 NGƯỜI
18/03/2020 ĐỀ 89 - LÔ 94 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 129 NGƯỜI
17/03/2020 ĐỀ 67 - LÔ 88 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 223 NGƯỜI
16/03/2020 ĐỀ 22 - LÔ 88 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 198 NGƯỜI
15/03/2020 ĐỀ 01 - LÔ 15 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 125 NGƯỜI
14/03/2020 ĐỀ 15 - LÔ 87 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 143 NGƯỜI
13/03/2020 ĐỀ 18 - LÔ 87 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 321 NGƯỜI
12/03/2020 ĐỀ 51 - LÔ 21 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 462 NGƯỜI
11/03/2020 ĐỀ 24 - LÔ 79 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 106 NGƯỜI
10/03/2020 ĐỀ 49 - LÔ 97 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 326 NGƯỜI
09/03/2020 ĐỀ 73 - LÔ 61 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 299 NGƯỜI
08/03/2020 ĐỀ 60 - LÔ 92 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 209 NGƯỜI
07/03/2020 ĐỀ 68 - LÔ 44 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 220 NGƯỜI
06/03/2020 ĐỀ 54 - LÔ 11 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 326 NGƯỜI
05/03/2020 ĐỀ 30 - LÔ 62 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
04/03/2020 ĐỀ 66 - LÔ 68 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
03/03/2020 ĐỀ 23 - LÔ 23 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 326 NGƯỜI
02/03/2020 ĐỀ 87 - LÔ 78 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 336 NGƯỜI
01/03/2020 ĐỀ 35 - LÔ 72 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 239 NGƯỜI
29/02/2020 ĐỀ 05 - LÔ 50 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 213 NGƯỜI
28/02/2020 ĐỀ 82 - LÔ 82 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 347 NGƯỜI
27/02/2020 ĐỀ 22 - LÔ 82 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 324 NGƯỜI
26/02/2020 ĐỀ 46 - LÔ 82 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 192 NGƯỜI
25/02/2020 ĐỀ 76 - LÔ 76 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 213 NGƯỜI
24/02/2020 ĐỀ 09 - LÔ 41 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 423 NGƯỜI
23/02/2020 ĐỀ 44 - LÔ 61 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 194 NGƯỜI
22/02/2020 ĐỀ 47 - LÔ 23 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 324 NGƯỜI
21/02/2020 ĐỀ 56 - LÔ 23 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 104 NGƯỜI
20/02/2020 ĐỀ 04 - LÔ 40 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 214 NGƯỜI
19/02/2020 ĐỀ 79 - LÔ 37 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 194 NGƯỜI
18/02/2020 ĐỀ 84 - LÔ 69 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 103 NGƯỜI
17/02/2020 ĐỀ 38 - LÔ 06 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 107 NGƯỜI
16/02/2020 ĐỀ 49 - LÔ 47 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 105 NGƯỜI
15/02/2020 ĐỀ 16 - LÔ 61 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
14/02/2020 ĐỀ 41 - LÔ 16 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
13/02/2020 ĐỀ 83 - LÔ 66 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
12/02/2020 ĐỀ 52 - LÔ 42 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 189 NGƯỜI
11/02/2020 ĐỀ 80 - LÔ 88 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 150 NGƯỜI
10/02/2020 ĐỀ 86 - LÔ 98 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 183 NGƯỜI
09/02/2020 ĐỀ 68 - LÔ 62 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
08/02/2020 ĐỀ 46 - LÔ 41 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 312 NGƯỜI
07/02/2020 ĐỀ 43 - LÔ 78 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 102 NGƯỜI
06/02/2020 ĐỀ 78 - LÔ 96 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 107 NGƯỜI
05/02/2020 ĐỀ 15 - LÔ 10 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 397 NGƯỜI
04/02/2020 ĐỀ 10 - LÔ 10 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 423 NGƯỜI
03/02/2020 ĐỀ 07 - LÔ 11 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 503 NGƯỜI
02/02/2020 ĐỀ 34 - LÔ 92 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 323 NGƯỜI
01/02/2020 ĐỀ 30 - LÔ 62 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 304 NGƯỜI
31/01/2020 ĐỀ 15 - LÔ 51 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 164 NGƯỜI
30/01/2020 ĐỀ 30 - LÔ 62 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 194 NGƯỜI
29/01/2020 ĐỀ 89 - LÔ 98 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 153 NGƯỜI
28/01/2020 ĐỀ 40 - LÔ 04 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 192 NGƯỜI
23/01/2020 ĐỀ 75 - LÔ 75 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 322 NGƯỜI
22/01/2020 ĐỀ 26 - LÔ 42 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 102 NGƯỜI
21/01/2020 ĐỀ 36 - LÔ 31 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
20/01/2020 ĐỀ 63 - LÔ 84 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
19/01/2020 ĐỀ 75 - LÔ 19 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
18/01/2020 ĐỀ 06 - LÔ 18 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 244 NGƯỜI
17/01/2020 ĐỀ 71 - LÔ 71 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG  LÔ 424 NGƯỜI
16/01/2020 ĐỀ 82 - LÔ 38 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG  LÔ 364 NGƯỜI
15/01/2020 ĐỀ 53 - LÔ 85 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 100 NGƯỜI
14/01/2020 ĐỀ 85 - LÔ 96 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 460 NGƯỜI
13/01/2020 ĐỀ 29 - LÔ 34 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 459 NGƯỜI
12/01/2020 ĐỀ 80 - LÔ 58 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG  LÔ 264 NGƯỜI
11/01/2020 ĐỀ 58 - LÔ 80 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG  LÔ 371 NGƯỜI
10/01/2020 ĐỀ 96 - LÔ 86 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG  LÔ 288 NGƯỜI
09/01/2020 ĐỀ 74 - LÔ 47 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG  LÔ 230 NGƯỜI
08/01/2020 ĐỀ 04 - LÔ 04 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 368 NGƯỜI
07/01/2020 ĐỀ 54 - LÔ 98 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 438 NGƯỜI
06/01/2020 ĐỀ 12 - LÔ 46 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 378 NGƯỜI
05/01/2020 ĐỀ 21 - LÔ 64 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 234 NGƯỜI
04/01/2020 ĐỀ 49 - LÔ 61 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 345 NGƯỜI
03/01/2020 ĐỀ 43 - LÔ 82 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 276 NGƯỜI
02/01/2020 ĐỀ 31 - LÔ 96 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 102 NGƯỜI
01/01/2020 ĐỀ 05 - LÔ 64 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 238 NGƯỜI
31/12/2019 ĐỀ 08 - LÔ 08 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 314 NGƯỜI
30/12/2019 ĐỀ 88 - LÔ 01 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 154 NGƯỜI
29/12/2019 ĐỀ 01 - LÔ 55 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 324 NGƯỜI
28/12/2019 ĐỀ 01 - LÔ 96 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 224 NGƯỜI
27/12/2019 ĐỀ 77 - LÔ 96 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 326 NGƯỜI
26/12/2019 ĐỀ 35 - LÔ 74 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 293 NGƯỜI
25/12/2019 ĐỀ 86 - LÔ 85 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 101 NGƯỜI
24/12/2019 ĐỀ 68 - LÔ 57 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 211 NGƯỜI
23/12/2019 ĐỀ 25 - LÔ 77 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 281 NGƯỜI
22/12/2019 ĐỀ 42 - LÔ 24 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 487 NGƯỜI
21/12/2019 ĐỀ 48 - LÔ 84 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 216 NGƯỜI
20/12/2019 ĐỀ 84 - LÔ 94 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 232 NGƯỜI
19/12/2019 ĐỀ 81 - LÔ 49 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 302 NGƯỜI
18/12/2019 ĐỀ 49 - LÔ 09 TRÚNG ĐỀ - TRƯỢT LÔ 431 NGƯỜI
17/12/2019 ĐỀ 22 - LÔ 60 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 429 NGƯỜI
16/12/2019 ĐỀ 68 - LÔ 10 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 401 NGƯỜI
15/12/2019 ĐỀ 48 - LÔ 10 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 339 NGƯỜI
14/12/2019 ĐỀ 94 - LÔ 02 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 322 NGƯỜI
13/12/2019 ĐỀ 76 - LÔ 60 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 432 NGƯỜI
12/12/2019 ĐỀ 47 - LÔ 73 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 550 NGƯỜI
11/12/2019 ĐỀ 84 - LÔ 00 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 522 NGƯỜI
10/12/2019 ĐỀ 33 - LÔ 94 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 452 NGƯỜI
09/12/2019 ĐỀ 76 - LÔ 84 TRÚNG ĐỀ - TRƯỢT LÔ 521 NGƯỜI
08/12/2019 ĐỀ 40 - LÔ 39 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 433 NGƯỜI
07/12/2019 ĐỀ 38 - LÔ 21 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 367 NGƯỜI
06/12/2019 ĐỀ 30 - LÔ 88 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 300 NGƯỜI
05/12/2019 ĐỀ 22 - LÔ 25 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 259 NGƯỜI
04/12/2019 ĐỀ 19 - LÔ 19 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ  256 NGƯỜI
03/12/2019 ĐỀ 97 - LÔ 97 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ  292 NGƯỜI
02/12/2019 ĐỀ 97 - LÔ 97 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ  209 NGƯỜI
01/12/2019 Đề 11 - LÔ 24 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 252 NGƯỜI
30/11/2019 ĐỀ 96 - LÔ 68 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ  249 NGƯỜI
29/11/2019 ĐỀ  85 - LÔ 98 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 230 NGƯỜI
28/11/2019 ĐỀ 39 - LÔ 72 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 201 NGƯỜI
27/11/2019 ĐỀ 65 - LÔ 80 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 330 NGƯỜI
26/11/2019 ĐỀ 46 - LÔ 45 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 312 NGƯỜI
25/11/2019 ĐỀ 68- LÔ 26 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 594 NGƯỜI
24/11/2019 ĐỀ 42- LÔ 41 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 512 NGƯỜI
23/11/2019 ĐỀ 36- LÔ 68 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 661 NGƯỜI
22/11/2019 ĐỀ 78- LÔ 87 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 652 NGƯỜI
21/11/2019 ĐỀ 27- LÔ 79 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 601 NGƯỜI
20/11/2019 ĐỀ 51- LÔ 54 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 732 NGƯỜI
19/11/2019 ĐỀ 42- LÔ 58 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 612 NGƯỜI
18/11/2019 ĐỀ 84- LÔ 34 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 631 NGƯỜI
17/11/2019 ĐỀ 40- LÔ 52 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 503 NGƯỜI
16/11/2019 ĐỀ 28- LÔ 21 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 500 NGƯỜI
15/11/2019 ĐỀ 08- LÔ 83 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 504 NGƯỜI
14/11/2019 ĐỀ 83- LÔ 26 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 600 NGƯỜI
13/11/2019 ĐỀ 58- LÔ 57 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 505 NGƯỜI
12/11/2019 ĐỀ 78- LÔ 62 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 582 NGƯỜI
11/11/2019 ĐỀ 63- LÔ 62 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 503 NGƯỜI
10/11/2019 ĐỀ 10- LÔ 10 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 582 NGƯỜI
09/11/2019 ĐỀ 02- LÔ 63 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 567 NGƯỜI
08/11/2019 ĐỀ 92- LÔ 24 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 411 NGƯỜI
07/11/2019 ĐỀ 42- LÔ 24 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 641 NGƯỜI
06/11/2019 ĐỀ 78- LÔ 25 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 523 NGƯỜI
05/11/2019 ĐỀ 72- LÔ 16 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 952 NGƯỜI
04/11/2019  ĐỀ 36- LÔ 16 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 504 NGƯỜI
03/11/2019 ĐỀ 11- LÔ 94 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 457 NGƯỜI
02/11/2019 ĐỀ 94- LÔ 94 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 422 NGƯỜI
01/11/2019 ĐỀ 77- LÔ 91 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 500 NGƯỜI
31/10/2019 ĐỀ 33- LÔ 66 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 995 NGƯỜI
30/10/2019 ĐỀ 98- LÔ 42 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 482 NGƯỜI
29/10/2019 ĐỀ 42- LÔ 43 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1710 NGƯỜI
28/10/2019 ĐỀ 39- LÔ 60 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 701 NGƯỜI
27/10/2019 ĐỀ 89- LÔ 60 TRƯỢT ĐỀ - TRÚNG LÔ 608 NGƯỜI
26/10/2019 ĐỀ 61- LÔ 97 TRƯỢT ĐỀ -  TRÚNG LÔ 501 NGƯỜI
25/10/2019 ĐỀ 84- LÔ 84 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 1001 NGƯỜI
24/10/2019 ĐỀ 74- LÔ 90 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 1106 NGƯỜI
23/10/2019 ĐỀ 17- LÔ 90 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 506 NGƯỜI
22/10/2019 ĐỀ 27- LÔ 00 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 1067 NGƯỜI
21/10/2019 ĐỀ 74- LÔ 33 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 1069 NGƯỜI
20/10/2019 ĐỀ 54- LÔ 33 TRƯỢT ĐỀ -  TRƯỢT LÔ 1803 NGƯỜI
19/10/2019 ĐỀ 98- LÔ 37 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 2186 NGƯỜI
18/10/2019 ĐỀ 97- LÔ 97 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 1869 NGƯỜI
17/10/2019 ĐỀ 41- LÔ 61 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 1086 NGƯỜI
16/10/2019 ĐỀ 41- LÔ 41 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 1867 NGƯỜI
15/10/2019 ĐỀ 30- LÔ 47 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 1251 NGƯỜI
14/10/2019 ĐỀ 11- LÔ 57 TRÚNG ĐỀ -  TRÚNG LÔ 2591 NGƯỜI
13/10/2019 ĐỀ 48- LÔ 24 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 2512 NGƯỜI
12/10/2019 ĐỀ 09- LÔ 86 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1902 NGƯỜI
11/10/2019 ĐỀ 68- LÔ 57 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 2140 NGƯỜI
10/10/2019 ĐỀ 46- LÔ 09 TRÚNG LÔ - TRÚNG LÔ 2027 NGƯỜI
09/10/2019 ĐỀ 84- LÔ 84 TRÚNG LÔ - TRÚNG LÔ 2012 NGƯỜI
08/10/2019 ĐỀ 01- LÔ 01 TRÚNG LÔ - TRÚNG LÔ 1901 NGƯỜI
07/10/2019 ĐỀ 00- LÔ 47 TRÚNG LÔ - TRÚNG LÔ 1790 NGƯỜI
06/10/2019 ĐỀ 75- LÔ 60 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1355 NGƯỜI
05/10/2019 ĐỀ 52- LÔ 52 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 3550 NGƯỜI
04/10/2019 ĐỀ 51- LÔ 46 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1955 NGƯỜI
03/10/2019 ĐỀ 27- LÔ 27 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1095 NGƯỜI
02/10/2019 ĐỀ 81- LÔ 81 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 2140 NGƯỜI
01/10/2019 ĐỀ 15- LÔ 15 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 2214 NGƯỜI
30/09/2019 ĐỀ 64- LÔ 46 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 2010 NGƯỜI
29/09/2019 ĐỀ 24- LÔ 43 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 3042 NGƯỜI
28/09/2019 ĐỀ 16- LÔ 12 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1200 NGƯỜI
27/09/2019 ĐỀ 78- LÔ 78 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 2002 NGƯỜI
26/09/2019 ĐỀ 57-LÔ 76 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 2009 NGƯỜI
25/09/2019 ĐỀ 03-LÔ 59 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1802 NGƯỜI
24/09/2019 ĐỀ 02-LÔ 24 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 2832 NGƯỜI
23/09/2019 ĐỀ 69-LÔ 45 TRƯỢT ĐỀ - TRƯỢT LÔ 1001 NGƯỜI
22/09/2019 ĐỀ 74-LÔ 70 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 2009 NGƯỜI
21/09/2019 ĐỀ 78-LÔ 21 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1098 NGƯỜI
20/09/2019 ĐỀ 76-LÔ 65 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1021 NGƯỜI
19/09/2019 ĐỀ 20-LÔ 74 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1721 NGƯỜI
18/09/2019 ĐỀ 46-LÔ 47 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 3702 NGƯỜI
17/09/2019 ĐỀ 01-LÔ 25 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1370 NGƯỜI
16/09/2019 ĐỀ 97-LÔ 16 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1368 NGƯỜI
15/09/2019 ĐỀ 03-LÔ 19 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1364 NGƯỜI
14/09/2019 ĐỀ 43-LÔ 08 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1362 NGƯỜI
13/09/2019 ĐỀ 82-LÔ 38 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1360 NGƯỜI
12/09/2019 ĐỀ 17-LÔ 36 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1356 NGƯỜI
11/09/2019 ĐỀ 41-LÔ 18 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1353 NGƯỜI
10/09/2019 ĐỀ 11-LÔ 12 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1348 NGƯỜI
09/09/2019 ĐỀ 83-LÔ 48 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1347 NGƯỜI
08/09/2019 ĐỀ 68-LÔ 53 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1345 NGƯỜI
07/09/2019 ĐỀ 16-LÔ 49 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1343 NGƯỜI
06/09/2019 ĐỀ 17-LÔ 10 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1340 NGƯỜI
05/09/2019 ĐỀ 51-LÔ 10 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1338 NGƯỜI
04/09/2019 ĐỀ 96-LÔ 10 TRÚNG LÔ 1335 NGƯỜI
03/09/2019 ĐỀ 54-LÔ 43 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1330 NGƯỜI
02/09/2019 NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ
01/09/2019 NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ
31/08/2019 ĐỀ 60-LÔ 44 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1325 NGƯỜI
30/08/2019 ĐỀ 66-LÔ 40 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1322 NGƯỜI
29/08/2019 ĐỀ 73-LÔ 36 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1320 NGƯỜI
28/08/2019 ĐỀ 62-LÔ 92 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1317 NGƯỜI
27/08/2019 ĐỀ 62-LÔ 58 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1315 NGƯỜI
26/08/2019 ĐỀ 63-LÔ 05 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1310 NGƯỜI
25/08/2019 ĐỀ 01-LÔ 35 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1307 NGƯỜI
24/08/2019 ĐỀ 62-LÔ 73 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1305 NGƯỜI
23/08/2019 ĐỀ 47-LÔ 34 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1304 NGƯỜI
22/08/2019 ĐỀ 93-LÔ 44 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1300 NGƯỜI
21/08/2019 ĐỀ 37-LÔ 00 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1295 NGƯỜI
20/08/2019 ĐỀ 65-LÔ 54 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1292 NGƯỜI
19/08/2019 ĐỀ 82-LÔ 17 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1288 NGƯỜI
18/08/2019 ĐỀ 11-LÔ 45 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1285 NGƯỜI
17/08/2019 ĐỀ 98-LÔ 44 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1280 NGƯỜI
16/08/2019 ĐỀ 74-LÔ 06 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1278 NGƯỜI
15/08/2019 ĐỀ 74-LÔ 56 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1275 NGƯỜI
14/08/2019 ĐỀ 84-LÔ 40 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1270 NGƯỜI
13/08/2019 ĐỀ 81-LÔ 43 TRÚNG ĐỀ - TRÚNG LÔ 1268 NGƯỜI
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÁNG TRƯỚC
KÍNH CHÚC ANH EM PHÁT TÀI PHÁT TÀI