NGÀY LẤY SỐ LÔ KẾT QUẢ
LẤY SỐ Figure 1: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số ---
09/08/2020 LÔ 09 TRƯỢT LÔ 
08/08/2020 LÔ 58 TRÚNG LÔ 
07/08/2020 LÔ 05 TRƯỢT LÔ 
06/08/2020 LÔ 58 TRƯỢT LÔ 
05/08/2020 LÔ 59 TRÚNG LÔ 
04/08/2020 LÔ 59 TRÚNG LÔ 
03/08/2020 LÔ 59 TRÚNG LÔ 
02/08/2020 LÔ 59 TRƯỢT LÔ
01/08/2020 LÔ 01 TRÚNG LÔ 
31/07/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ 
30/07/2020 LÔ 25 TRƯỢT LÔ
29/07/2020 LÔ 80 TRƯỢT LÔ
28/07/2020 LÔ 73 TRƯỢT LÔ
27/07/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ
26/07/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ
25/07/2020 LÔ 25 TRÚNG LÔ
24/07/2020 LÔ 72 TRÚNG LÔ
23/07/2020 LÔ 32 TRÚNG LÔ
22/07/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ
21/07/2020 LÔ 92 TRÚNG LÔ
20/07/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ
19/07/2020 LÔ 34 TRÚNG LÔ
18/07/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ
17/07/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ
16/07/2020 LÔ 08 TRÚNG LÔ
15/07/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ
14/07/2020 LÔ 32 TRƯỢT LÔ
13/07/2020 LÔ 00 TRÚNG LÔ
12/07/2020 LÔ 11 TRÚNG LÔ
11/07/2020 LÔ 11 TRƯỢT LÔ
10/07/2020 LÔ 86 TRÚNG LÔ
09/07/2020 LÔ 01 TRƯỢT LÔ
08/07/2020  LÔ 51 TRƯỢT LÔ
07/07/2020 LÔ 30 TRÚNG LÔ
06/07/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ
05/07/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ
04/07/2020 LÔ 75 TRÚNG LÔ
03/07/2020 LÔ 22 TRƯỢT LÔ
02/07/2020 LÔ 48 TRÚNG LÔ
01/07/2020 LÔ 48 TRƯỢT LÔ
30/06/2020 LÔ 19 TRÚNG LÔ
29/06/2020 LÔ 90 TRÚNG LÔ
28/06/2020 LÔ 90 TRÚNG LÔ
27/06/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ
26/06/2020 LÔ 28 TRÚNG LÔ
25/06/2020 LÔ 28 TRÚNG LÔ
24/06/2020 LÔ 38 TRÚNG LÔ
23/06/2020 LÔ 44 TRÚNG LÔ
22/06/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ
21/06/2020 LÔ 63 TRƯỢT LÔ
20/06/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ
19/06/2020 LÔ 49 TRƯỢT LÔ
18/06/2020 LÔ 13 TRƯỢT LÔ
17/06/2020 LÔ 75 TRƯỢT LÔ
16/06/2020 LÔ 54 TRƯỢT LÔ
15/06/2020 LÔ 66 TRƯỢT LÔ
14/06/2020 LÔ 11 TRƯỢT LÔ
13/06/2020 LÔ 26 TRƯỢT LÔ
12/06/2020 LÔ 15 TRƯỢT LÔ
11/06/2020 LÔ 32 TRÚNG LÔ
10/06/2020 LÔ 67 TRÚNG LÔ
09/06/2020 LÔ 53 TRƯỢT LÔ
08/06/2020 LÔ 12 TRÚNG LÔ
07/06/2020 LÔ 75 TRƯỢT LÔ
06/06/2020 LÔ 32 TRÚNG LÔ
05/06/2020 LÔ 47 TRÚNG LÔ
04/06/2020 LÔ 64 TRƯỢT LÔ
03/06/2020 LÔ 65 TRƯỢT LÔ
02/06/2020 LÔ 97 TRƯỢT LÔ
01/06/2020 LÔ 92 TRƯỢT LÔ
31/05/2020 LÔ 61 TRÚNG LÔ
30/05/2020 LÔ 65 TRÚNG LÔ
29/05/2020 LÔ 73 TRÚNG LÔ
28/05/2020 LÔ 34 TRÚNG LÔ
27/05/2020 LÔ 52 TRƯỢT LÔ
26/05/2020 LÔ 52 TRƯỢT LÔ
25/05/2020 LÔ 74 TRƯỢT LÔ
24/05/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ
23/05/2020 LÔ 93 TRÚNG LÔ
22/05/2020 LÔ 98 TRÚNG LÔ
21/05/2020 LÔ 79 TRÚNG LÔ
20/05/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ
19/05/2020 LÔ 55 TRÚNG LÔ
18/05/2020 LÔ 42 TRÚNG LÔ
17/05/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ
16/05/2020 LÔ 28 TRÚNG LÔ
15/05/2020 LÔ 07 TRÚNG LÔ
14/05/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ
13/05/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ
12/05/2020 LÔ 33 TRÚNG LÔ
11/05/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ
10/05/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ
09/05/2020 LÔ 25 TRÚNG LÔ
08/05/2020 LÔ 54 TRÚNG LÔ
07/05/2020 LÔ 16 TRÚNG LÔ
06/05/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ
05/05/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ
04/05/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ
03/05/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ
02/05/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ
01/05/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ
30/04/2020 LÔ 17 TRƯỢT LÔ
29/04/2020 LÔ 62 TRÚNG LÔ
28/04/2020 LÔ 76 TRƯỢT LÔ
27/04/2020 LÔ 62 TRÚNG LÔ
26/04/2020 LÔ 67 TRÚNG LÔ
25/04/2020 LÔ 40 TRÚNG LÔ
24/04/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ
23/04/2020 LÔ 32 TRÚNG LÔ
31/03/2020 LÔ 32 TRƯỢT LÔ
30/03/2020 LÔ 20 TRƯỢT LÔ
29/03/2020 LÔ 79 TRÚNG LÔ
28/03/2020 LÔ 59 TRÚNG LÔ
27/03/2020 LÔ 38 TRÚNG LÔ
26/03/2020 LÔ 93 TRÚNG LÔ
25/03/2020 LÔ 68 TRÚNG LÔ
24/03/2020 LÔ 85 TRÚNG LÔ
23/03/2020 LÔ 23 TRÚNG LÔ
22/03/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ
21/03/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ
20/03/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ
19/03/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ
18/03/2020 LÔ 94 TRÚNG LÔ
17/03/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ
16/03/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ
15/03/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ
14/03/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ
13/03/2020 LÔ 31 TRÚNG LÔ
12/03/2020 LÔ 31 TRÚNG LÔ
11/03/2020 LÔ 31 TRƯỢT LÔ
10/03/2020 LÔ 90 TRÚNG LÔ
09/03/2020 LÔ 88 TRÚNG LÔ
08/03/2020 LÔ 92 TRÚNG LÔ
07/03/2020 LÔ 18 TRƯỢT LÔ
06/03/2020 LÔ 77 TRÚNG LÔ
05/03/2020 LÔ 77 TRÚNG LÔ
04/03/2020 LÔ 77 TRÚNG LÔ
03/03/2020 LÔ 35 TRÚNG LÔ
02/03/2020 LÔ 78 TRÚNG LÔ
01/03/2020 LÔ 72 TRÚNG LÔ
29/02/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ
28/02/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ
27/02/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ
26/02/2020 LÔ 82 TRÚNG LÔ
25/02/2020 LÔ 79 TRÚNG LÔ
24/02/2020 LÔ 37 TRÚNG LÔ
23/02/2020 LÔ 69 TRÚNG LÔ
22/02/2020 LÔ 34 TRÚNG LÔ
21/02/2020 LÔ 74 TRÚNG LÔ
20/02/2020 LÔ 15 TRÚNG LÔ
19/02/2020 LÔ 50 TRÚNG LÔ
18/02/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ
17/02/2020 LÔ 10 TRÚNG LÔ
16/02/2020 LÔ 43 TRƯỢT LÔ
15/02/2020 LÔ 17 TRÚNG LÔ
14/02/2020 LÔ 25 TRÚNG LÔ
13/02/2020 LÔ 48 TRƯỢT LÔ
12/02/2020 LÔ 71 TRÚNG LÔ
11/02/2020 LÔ 70 TRÚNG LÔ
10/02/2020 LÔ 47 TRƯỢT LÔ
09/02/2020 LÔ 66 TRÚNG LÔ
08/02/2020 LÔ 43 TRƯỢT LÔ
07/02/2020 LÔ 19 TRÚNG LÔ
06/02/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ
05/02/2020 LÔ 16 TRÚNG LÔ
04/02/2020 LÔ 95 TRÚNG LÔ
03/02/2020 LÔ 37 TRÚNG LÔ
02/02/2020 LÔ 09 TRƯỢT LÔ
01/02/2020 LÔ 57 TRÚNG LÔ
31/01/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ
30/01/2020 LÔ 89 TRÚNG LÔ
29/01/2020 LÔ 21 TRÚNG LÔ
28/01/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ
27/01/2020 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
26/01/2020 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
25/01/2020 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
24/01/2020 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
23/01/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ
22/01/2020 LÔ 36 TRÚNG LÔ
21/01/2020 LÔ 58 TRÚNG LÔ
20/01/2020 LÔ 24 TRÚNG LÔ
19/01/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ
18/01/2020 LÔ 46 TRÚNG LÔ
17/01/2020 LÔ 28 TRÚNG LÔ
16/01/2020 LÔ 62 TRÚNG LÔ
15/01/2020 LÔ 89 TRÚNG LÔ
14/01/2020 LÔ 58 TRÚNG LÔ
13/01/2020 LÔ 28 TRÚNG LÔ
12/01/2020 LÔ 80 TRÚNG LÔ
11/01/2020 LÔ 76 TRÚNG LÔ
10/01/2020 LÔ 22 TRÚNG LÔ
09/01/2020 LÔ 05 TRÚNG LÔ
08/01/2020 LÔ 45 TRÚNG LÔ
07/01/2020 LÔ 98 TRÚNG LÔ 3 NHÁY
06/01/2020 LÔ 84 TRÚNG LÔ 2 NHÁY
05/01/2020 LÔ 64 TRÚNG LÔ 2 NHÁY
04/01/2020 LÔ 19 TRÚNG LÔ 3 NHÁY
03/01/2020 LÔ 02 TRÚNG LÔ
02/01/2020 LÔ 48 TRÚNG LÔ
01/01/2020 LÔ 29 TRÚNG LÔ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ KẾT QUẢ
KÍNH CHÚC ANH EM PHÁT TÀI