NGÀY LẤY SỐ LÔ HỘI ĐỒNG KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
LẤY SỐ Figure 1: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 2: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 3: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số Figure 4: Số Lô Cực Chuẩn từ Hội Đồng Xổ Số
19/10/2019 LÔ 42 TRÚNG LÔ 1675 NGƯỜI
18/10/2019 LÔ 14 TRÚNG LÔ 1072 NGƯỜI
17/10/2019 LÔ 73 TRÚNG LÔ 1061 NGƯỜI
16/10/2019 LÔ 05 TRÚNG LÔ 1867 NGƯỜI
15/10/2019 LÔ 74 TRƯỢT LÔ 760 NGƯỜI
14/10/2019 LÔ 75 TRÚNG LÔ 529 NGƯỜI
13/10/2019 LÔ 22 TRÚNG LÔ 502 NGƯỜI
12/10/2019 LÔ 34 TRÚNG LÔ 902 NGƯỜI
11/10/2019 LÔ 18 TRÚNG LÔ 690 NGƯỜI
10/10/2019 LÔ 83 TRÚNG LÔ 991 NGƯỜI
09/10/2019 LÔ 70 TRÚNG LÔ 791 NGƯỜI
08/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 571 NGƯỜI
07/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 793 NGƯỜI
06/10/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 1035 NGƯỜI
05/10/2019 LÔ 53 TRƯỢT LÔ 351 NGƯỜI
04/10/2019 LÔ 64 TRƯỢT LÔ 300 NGƯỜI
03/10/2019 LÔ 59 TRÚNG LÔ 654 NGƯỜI
02/10/2019 LÔ 12 TRÚNG LÔ 522 NGƯỜI
01/10/2019 LÔ 12 TRƯỢT LÔ 340 NGƯỜI
30/09/2019 LÔ 30 TRÚNG LÔ 322 NGƯỜI
29/09/2019 LÔ 80 TRÚNG LÔ 322 NGƯỜI
28/09/2019 LÔ 60 TRÚNG LÔ 202 NGƯỜI
27/09/2019 LÔ 78 TRÚNG LÔ 1203 NGƯỜI
26/09/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 602 NGƯỜI
25/09/2019 LÔ 47 TRƯỢT LÔ 501 NGƯỜI
24/09/2019 LÔ 92 TRÚNG LÔ 2002 NGƯỜI
23/09/2019 LÔ 53 TRÚNG LÔ 1003 NGƯỜI
22/09/2019 LÔ 70 TRÚNG LÔ 2100 NGƯỜI
21/09/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 1040 NGƯỜI
20/09/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 3407 NGƯỜI
19/09/2019 LÔ 78 TRÚNG LÔ 1211 NGƯỜI
18/09/2019 LÔ 78 TRÚNG LÔ 3021 NGƯỜI
17/09/2019 LÔ 49 TRÚNG LÔ 3407 NGƯỜI
16/09/2019 LÔ 62 TRÚNG LÔ 400 NGƯỜI
15/09/2019 LÔ 41 TRƯỢT LÔ 1100 NGƯỜI
14/09/2019 LÔ 41 TRƯỢT LÔ 1009 NGƯỜI
13/09/2019 LÔ 45 TRƯỢT LÔ 1001 NGƯỜI
12/09/2019 LÔ 26 TRÚNG LÔ 2400 NGƯỜI
11/09/2019 LÔ 35 TRƯỢT LÔ 2004 NGƯỜI
10/09/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 1054 NGƯỜI
09/09/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ 1271 NGƯỜI
08/09/2019 LÔ 63 TRÚNG LÔ 2731 NGƯỜI
07/09/2019 LÔ 70 TRÚNG LÔ 3073 NGƯỜI
06/09/2019 LÔ 06 TRÚNG LÔ 2730 NGƯỜI
05/09/2019 LÔ 10 TRÚNG LÔ 2734 NGƯỜI
04/09/2019 LÔ 42 TRÚNG LÔ 2730 NGƯỜI
03/09/2019 LÔ 77 TRÚNG LÔ 2725 NGƯỜI
02/09/2019 NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ
01/09/2019 NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ
31/08/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 2720 NGƯỜI
30/08/2019 LÔ 40 TRÚNG LÔ 2718 NGƯỜI
29/08/2019 LÔ 36 TRÚNG LÔ 2715 NGƯỜI
28/08/2019 LÔ 92 TRÚNG LÔ 2711 NGƯỜI
27/08/2019 LÔ 58 TRÚNG LÔ 2710 NGƯỜI
26/08/2019 LÔ 44 TRÚNG LÔ 2705 NGƯỜI
25/08/2019 LÔ 35 TRÚNG LÔ 2702 NGƯỜI
24/08/2019 LÔ 71 TRÚNG LÔ 2700 NGƯỜI
23/08/2019 LÔ 34 TRÚNG LÔ 2697 NGƯỜI
22/08/2019 LÔ 93 TRÚNG LÔ 2695 NGƯỜI
21/08/2019 LÔ 93 TRÚNG LÔ 2692 NGƯỜI
20/08/2019 LÔ 54 TRÚNG LÔ 2690 NGƯỜI
19/08/2019 LÔ 17 TRÚNG LÔ 2688 NGƯỜI
18/08/2019 LÔ 45 TRÚNG LÔ 2680 NGƯỜI
17/08/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2668 NGƯỜI
16/08/2019 LÔ 06 TRÚNG LÔ 2665 NGƯỜI
15/08/2019 LÔ 56 TRÚNG LÔ 2660 NGƯỜI
14/08/2019 LÔ 40 TRÚNG LÔ 2663 NGƯỜI
13/08/2019 LÔ 43 TRÚNG LÔ 2665 NGƯỜI
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ KẾT QUẢ THÁNG TRƯỚC
KÍNH CHÚC ANH EM PHÁT TÀI PHÁT LỘC